ระบบคัดกรอง

รายงานการคัดกรองนักเรียนด้านความสามารถการอ่านการเขียนภาษาไทย
ปีการศึกษา 2559

ระยะที่ 2
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนนักเรียน
(คน)
กลุ่มปกติร้อยละ กลุ่ม LDร้อยละ ระดับ
นักเรียน 1-120 คน 0 0 0 0.00 0 0.00
1
นักเรียน 121-200 คน 0 0 0 0.00 0 0.00
1
นักเรียน 201-300 คน 0 0 0 0.00 0 0.00
1
นักเรียน 301-499 คน 0 0 0 0.00 0 0.00
1
นักเรียน 500-1499 คน 0 0 0 0.00 0 0.00
1
นักเรียน 1500-2499 คน 0 0 0 0.00 0 0.00
1
นักเรียนตั้งแต่ 2500 คน ขึ้นไป 0 0 0 0.00 0 0.00
1
รวมทั้งหมด 0 0 0 0.00 0 0.00
1