ระบบคัดกรอง

รายงานการคัดกรองนักเรียนด้านความสามารถการอ่านการเขียนภาษาไทย
ปีการศึกษา 2559

ระยะที่ 2
ที่ เครือข่ายนักเรียน
(คน)
ปกติร้อยละ LDร้อยละ ระดับ
1 เมืองสุรินทร์ 1 0 0 0.00 0 0.00
1
2 เมืองสุรินทร์ 2 0 0 0.00 0 0.00
1
3 เมืองสุรินทร์ 3 0 0 0.00 0 0.00
1
4 เมืองสุรินทร์ 4 0 0 0.00 0 0.00
1
5 เมืองสุรินทร์ 5 0 0 0.00 0 0.00
1
6 เมืองสุรินทร์ 6 0 0 0.00 0 0.00
1
7 จอมพระ 1 0 0 0.00 0 0.00
1
8 จอมพระ 2 0 0 0.00 0 0.00
1
9 ศีขรภูมิ 1 0 0 0.00 0 0.00
1
10 ศีขรภูมิ 2 0 0 0.00 0 0.00
1
11 ศีขรภูมิ 3 0 0 0.00 0 0.00
1
12 ศีขรภูมิ 4 0 0 0.00 0 0.00
1
13 สำโรงทาบ 1 0 0 0.00 0 0.00
1
14 สำโรงทาบ 2 0 0 0.00 0 0.00
1
15 ลำดวน 0 0 0.00 0 0.00
1
16 เขวาสินรินทร์ 0 0 0.00 0 0.00
1
รวมทั้งหมด 0 0 0.00 0 0.00
1