ระบบคัดกรอง

รายงานการคัดกรองนักเรียนด้านความสามารถการอ่านการเขียนภาษาไทย ปีการศึกษา 2559

ระยะที่ 2
ที่รหัสโรงเรียน โรงเรียนนักเรียน
(คน)
ปกติร้อยละ LDร้อยละ ระดับ
รวมทั้งหมด 0 0.00 0.00
1