ระบบคัดกรอง

รายงานการคัดกรองนักเรียนด้านความสามารถการสื่อสาร
ปีการศึกษา 2559

ระยะที่ 2
ที่รหัสโรงเรียน โรงเรียนนักเรียน(คน) ปกติร้อยละ LDร้อยละ ระดับ
รวมทั้งหมด 0 0.00 0.00
1